Хөх сэрхийн нурууны УТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаа

Утас: 99418109

Цахим шуудан: h.sandigul@yahoo.com

Хаяг байршил: Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн сумын 9-р баг

Нэвтрэх тасалбар

Дотоодын иргэн: 300төг

Гадаадын иргэн: 3000төг

Нийт үнийн дүн: 0

Цуцлах