Хар-Ус нуур орчмын УТХГ-ын хамгаалалтын захиргаа

Утас: 70432539

Цахим шуудан: kharuslake@mpa.gov.mn

Цахим хуудас: KHARUSLAKE.MPA.GOV.MN

Нэвтрэх тасалбар

Дотоодын иргэн: 300төг

Гадаадын иргэн: 3000төг

Нийт үнийн дүн: 0

Цуцлах