УТХГ-ын Дорнод хамгаалалтын захиргаа

Утас: 70583373

Цахим шуудан: dornodspa@mpa.gov.mn

Цахим хуудас: dornodspa.mpa.gov.mn

Хаяг байршил: Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 9 баг

Нэвтрэх тасалбар

Дотоодын иргэн: 300төг

Гадаадын иргэн: 3000төг

Нийт үнийн дүн: 0

Цуцлах