Тужийн нарсны БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа

Утас: 70363492

Цахим шуудан: selenge_tujnars@yahoo.com

Цахим хуудас: tujiinnars.mpa.gov.mn

Хаяг байршил: Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум 4- р баг ПСМК

Нэвтрэх тасалбар

Дотоодын иргэн: 300төг

Гадаадын иргэн: 3000төг

Нийт үнийн дүн: 0

Цуцлах