Онон-Балжийн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа

Утас: 93014288

Цахим шуудан: ononbalj@mpa.gov.mn

Цахим хуудас: ononbalj.mpa.gov.mn

Хаяг байршил: Хэнтий аймаг, Дадал сум, Баян-Овоо баг, Гурван нуур

Нэвтрэх тасалбар

Дотоодын иргэн: 300төг

Гадаадын иргэн: 3000төг

Нийт үнийн дүн: 0

Цуцлах