Нөмрөгийн ДЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа

Утас: 89010018

Цахим шуудан: numrugspa@mpa.gov.mn

Цахим хуудас: www.numrugspa.mpa.gov.mn

Хаяг байршил: Дорнод аймаг Халхгол сум Цогтсүмбэр баг

Нэвтрэх тасалбар

Дотоодын иргэн: 300төг

Гадаадын иргэн: 3000төг

Нийт үнийн дүн: 0

Цуцлах