Говийн бага ДЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа

Говийн бага дархан цаазат газар (ГБДЦГ)  Өмнөговь аймгийн Номгон, Баян-Овоо, Ханбогд, Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумдын өмнөд хэсгийн хилийн заагийн газар нутаг, Борзон, Заг сүүж, Зээмэг, Галба, Хармагтайн говиудын зарим хэсгийг хамран орших ба “А”, “Б” гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэх бөгөөд нийтдээ 1839176 га талбай бүхий газар нутгийг эзэлдэг.

Нэвтрэх тасалбар

Дотоодын иргэн: 300төг

Гадаадын иргэн: 3000төг

Нийт үнийн дүн: 0

Цуцлах